Ciągłe uczestnictwo w procesach pozyskiwania, jak również wydatkowania środków unijnych, pozwala nam przewidywać ewentualne zagrożenia – zarówno w zakresie aspektów technicznych, jak i formalnych, już na etapie wstępnego planowania inwestycji. Szeroko zakrojona współpraca z ekspertami w dziedzinie ekonomii pozwala nam nie tylko prawidłowo rozliczyć, lecz także racjonalnie uzasadnić złożone i kosztowne projekty.

 

Cały proces realizacji projektu z wykorzystaniem środków unijnych można rozbić na następujące etapy:

 

Planowanie projektu i wyszukanie najkorzystniejszych programów pomocowych

Na podstawie analizy potrzeb dobieramy rozwiązanie techniczne a także odpowiedni program unijny, który pozwoli na możliwie maksymalne refinansowanie poniesionych kosztów. Postępowanie w tym zakresie obejmuje:

  • określenie celów planowanego projektu,
  • ustalenie zakresu niezbędnych prac do wykonania w celu realizacji projektu,
  • określenie harmonogramu prac,
  • określenie niezbędnych zasobów,
  • dobór odpowiedniego programu pomocowego.

 

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu złożenia aplikacji

Przygotowanie załączników do wniosków o dofinansowanie wiąże się z koniecznością opracowania odpowiedniej dokumentacji technicznej i finansowej. Bieżące śledzenie wszystkich zmian w zasadach funkcjonowania programów pomocowych pozwala na wcześniejsze przygotowanie potrzebnych dokumentów. Podstawowym załącznikiem wniosku aplikacyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego w konkursach w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych jest studium wykonalności. Obrazuje ono m.in. zasadność przeprowadzenia planowanego projektu oraz jego racjonalność pod względem społecznym i finansowym. W oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przygotowujemy szczegółową analizę finansowo-ekonomiczną, uwzględniającą wszystkie wymagane elementy (rachunek zysków i strat, przepływy finansowe, analiza wrażliwości oraz ryzyka itp.). Ponadto oferujemy pomoc w pozyskaniu innych niezbędnych w wielu programach dokumentów, takich jak oświadczenie o innowacyjności, czy zgodności projektu z dokumentami w zakresie ochrony środowiska.

 

Wsparcie na etapie realizacji projektu

Istotną rzeczą podczas realizacji projektu jest bieżące monitorowanie wskaźników oraz analiza i eliminacja zagrożeń związanych z ryzykiem nie dopełnienia wymagań. W tym zakresie oferujemy:

  • doradztwo techniczne i nadzór,
  • monitorowanie i kontrolę postępu oraz jakości prowadzonych prac,
  • sprawozdawczość z realizacji zadania.

 

Cechą odróżniającą nas od konkurencji jest duży potencjał techniczny. Dzięki temu proponowane przez nas rozwiązania zawsze są indywidualnie opracowywane stosownie do potrzeb i zasobów jakimi dysponuje klient. Dzięki naszemu wsparciu wybudowane zostały duże sieci miejskie z wykorzystaniem różnych programów unijnych gdzie współczynnik refinansowania wyniósł 85% a nawet 100%.